Thermo/热电 袋装吸头-移液器吸头

【简单介绍】

Thermo/热电 袋装吸头

【详细说明】

 

上海金畔生物品质提供的Thermo/热电袋装吸头,采用严格的工艺流程,适合多种工作场合使用;

多种规格吸头可与Thermo/热电移液器配套使用;

订货名称 规格 包装 生产商型号
Thermo热电袋装吸头 0.2-10ul 100支/袋 94060120
Thermo热电袋装吸头 0.2-10ul 1000支/袋 9400310
Thermo热电袋装吸头 0.5-200ul 1000支/袋 94300120
Thermo热电袋装吸头 0.5-300ul 1000支/袋 94300320
Thermo热电袋装吸头 200-1000ul 1000支/袋 94300220
Thermo热电袋装吸头 1-5ml 100支/袋 9402030
Thermo热电袋装吸头 2-10ml 40支/袋 9403150
Thermo热电袋装吸头 2-10ml 100支/袋 9402151
nunc

发表评论