DPP10多抗3898-200-常规抗体

【简单介绍】

本公司各种实验室常规抗体大量备现货,欢迎广大新老客户订购

【详细说明】

Boris 肽 Boris Peptide 3888BP-50 50 ug
Sox-2 多抗 Sox-2 Polyclonal Antibody 3889-100 100 ug
Sox-2  肽 Sox-2 Peptide 3889BP-50 50 ug
OX40多抗 OX40 Polyclonal Antibody 3890-100 100 ug
OX40 肽 OX40 Peptide 3890BP-50 50 ug
Dectin-1多抗 Dectin-1 Polyclonal Antibody 3891-100 100 ug
Dectin-1 肽 Dectin-1 Peptide 3891BP-50 50 ug
FoxH1多抗 FoxH1Polyclonal Antibody 3892-100 100 ug
FoxH1 肽 FoxH1 Peptide 3892BP-50 50 ug
DKK3多抗 DKK3 Polyclonal Antibody 3893-100 100 ug
DKK3 肽 DKK3 Peptide 3893BP-50 50 ug
DKK4多抗 DKK4 Polyclonal Antibody 3894-100 100 ug
DKK4 肽 DKK4 Peptide 3894BP-50 50 ug
BLAME 多抗 BLAME Polyclonal Antibody 3895-100 100 ug
BLAME  肽 BLAME Peptide 3895BP-50 50 ug
CLOCK 多抗 CLOCK Polyclonal Antibody 3896-100 100 ug
CLOCK  肽 CLOCK Peptide 3896BP-50 50 ug
NFkB p105 多抗 NFkB p105 Polyclonal Antibody 3897-200 200 ug
NFkB p105  肽 NFkB p105 Peptide 3897BP-50 50 ug
DPP10多抗 DPP10 Polyclonal Antibody 3898-200 200 ug
DPP10 肽 DPP10 Peptide 3898BP-50 50 ug
血红素蛋白多克隆抗体 Hemopexin Polyclonal Antibody 3899-200 200 ug
血红素蛋白肽 Hemopexin Peptide 3899BP-50 50 ug
LAMP2 多抗 LAMP2 Polyclonal Antibody 3900-100 100 ug

nunc